Dades d'informació general del lloc web:

Titular: Led 's Go Project, SL
Direcció: Poligono el carol, 13 Ctra B224 km 2,2
Contacte: info@ledsgoproject.com
CIF: B65649667

Política de Privacitat

Les presents condicions d'ús regulen l'accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per Led 's Go Project, SL direcció http://www.ledsgoproject.com (en endavant, el lloc web).

Per la simple utilització del lloc web vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització del Lloc Web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals.

Serveis prestats per mitjà del lloc web

El lloc web oferirà els següents serveis:

  • Informació general i possibilitat d'adquisició dels productes i serveis oferts per Led 's Go Project, SL
  • Liquidacions i promocions que Led 's Go Project, SL pot oferir
  • Contacte amb Led 's Go Project, SL
  • Un altre servei que en un futur s'inclogui en el Lloc Web.

Led 's Go Project, SL es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per al seu ús, sense que d'això es derivi cap dret de compensació a favor de l'usuari.


Propietat Intel·lectual i Industrial

L'usuari reconeix que tots els elements del lloc web i de cada un dels serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Led 's Go Project, SL o de tercers.

Tret que fos autoritzat per Led 's Go Project, SL o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir , llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

L'usuari haurà d'utilitzar els materials, serveis i informació als que accedeixi a través de la utilització del Lloc Web i de cada un dels corresponents serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

Exclusió de Garanties
Led 's Go Project, SL, es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant això, Led 's Go Project, SL no pot garantir que el Lloc Web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l'usuari pugui accedir-hi i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d'errors. De la mateixa manera, Led 's Go Project, SL no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l'usuari.

Respecte al contingut del lloc web, el mateix recull únicament característiques i informació general que poden variar en el temps.


Protecció de dades personals

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Led 's Go Project, SL informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per Led 's Go Project, SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació, formació i comercialització dels seus productes i serveis i d'activitats relacionades amb els mateixos.

En el moment de la sol·licitud d'algun dels serveis vinculats al Lloc Web, Led 's Go Project, SL precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades per a la prestació dels esmentats serveis. En el moment de la sol·licitud, l'usuari serà informat del caràcter necessari o facultatiu de la recollida de tals dades per a la prestació del corresponent servei. No obstant això, la manca de complimentació de les dades facultatius impedirà a Led 's Go Project, SL prestar tots aquells altres serveis vinculats a aquestes dades.

Led 's Go Project, SL informa a l'usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Led' s Go Project, SL. Els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud per sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Led 's Go Project, SL, Carrer Itàlia, 28 - Igualada (Barcelona), l'esmentada sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar la mateixa mitjançant document fefaent.

comunicacions comercials

L'usuari consent que, en cas que comuniqui a Led 's Go Project, SL seva adreça postal o de correu electrònic, Led' s Go Project, SL pugui dirigir-li comunicacions comercials referides als seus productes o serveis bé per correu electrònic, per correu postal o per qualsevol altre mitjà, podrà sol·licitar en qualsevol moment el cessament en l'enviament d'aquestes comunicacions. Per a això, i per a fer qualsevol altre tipus de consulta o comentari, l'usuari podrà dirigir-se a Led 's Go Project, SL per mitjà de correu electrònic, a l'adreça info@ledsgoproject.com o per correu postal a l'adreça dalt indicada.